Általános tájékoztatás

A tájékoztató célja
Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Magit Dent Kft-hez (székhely: 2314 Halásztelek Szabados Mária u. 3; cégjegyzékszám: Cg. 13 09 114228; a továbbiakban „Magit Dent Kft.” vagy „Adatkezelő”) beérkezett és csatolt dokumentumok, úgy mint: beteg foglenyomatok, betegdokumentációk, ajánlatkérések, megrendelések, e-mailen történő kapcsolatfelvétel, e-mailen történő etikai bejelentés tekintetében alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet magára nézve kötelező érvénynek tekint. A Magit Dent Kft. jelen tájékoztatóval tesz eleget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”), a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”) 20.§-a, valamint az EÜM rendelete szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Adatkezelés célja
Fogszakorvosok által beküldött beteg foglenyomatok, betegdokumentációk, ajánlatkérések, megrendelések, e-mailen történő kapcsolatfelvétel, e-mailen történő etikai bejelentés Online, fogászati ellátásra való jelentkezések feldolgozása, a partner fogszakorvos által megadott adatok alapján kapcsolatfelvétel, fogszabályozási készlékek elkészítése, Megrendelők (fogszakorvosok) tájékoztatása, e-mailen történő kapcsolatfelvétel során a Megrendelőkkel (fogszakorvosokkal) és Pácienssel történő kapcsolatfelvétel, és tájékoztatásuk. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott, megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott céljától eltérő célra nem használja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy a bíróság, illetve egyéb hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – kizárólag az erre vonatkozó bírósági, hatósági határozat alapján, vagy a Megrendelő előzetes, egyértelmű Hozzájárulása alapján lehetséges.

Az Adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelésre a Megrendelő (fogszakorvos) és a Páciens önkéntes, az Infotv.-nek, a GDPR-nak és az EÜM rendeletének megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Megrendelő (fogszakorvos) és a Páciens kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy A Magit Dent Kft. a részére – a Megrendelő (fogszakorvos) által – megküldött valamennyi pácienst érintő dokumentum, továbbá az ezek útján közölt valamennyi személyes adata a jelen tájékoztató és a törvényi előírások betartásával kezelésre kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, valamint az EÜM rendelete szerinti Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelés időtartama
A Magit Dent Kft. a személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott cél eléréséhez szükséges legrövidebb ideig, de legkésőbb a vonatkozó jogszabály által meghatározott időtartam lejártáig, ilyen rendelkezés hiányában a személyes adatok Adatkezelő rendelkezésére bocsátásától számított egy évig kezeli. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait mindaddig kezelheti, amíg az adatkezelés célja fennáll. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti, amennyiben a Páciens személyes adatainak törlését az Infotv. 14.§ c) pontja alapján vagy a GDPR 17. cikkben foglaltak szerint kérte.

A kezelt személyes adatok köre
A Magit Dent Kft. kizárólag a Megrendelő (fogszakorvos) és a Páciens által átadott és az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokat, illetve az ezekből megismerhető személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelés elvei
Személyes adatot kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, a tisztesség, és törvényesség követelményének megfelelően lehet rögzíteni és kezelni. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban meghatározottakkal arányban kell állnia. A Magit Dent Kft. a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokat az Infotv., a GDPR, az EÜM rendelete, valamint a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli, azt a jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn kívül a jelen tájékoztatóban meg nem jelölt vagy illetéktelen harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A Magit Dent Kft. csak kivételes esetben – bírósági, hatósági határozat vagy törvényi rendelkezés alapján – teszi hozzáférhetővé a Páciens személyes adatait harmadik személyek számára. A Magit Dent Kft. kötelezi magát, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározottaknak megfelelően gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas jellegéről továbbá a GDPR 32. cikkben foglaltak szerint gondoskodik az adatkezelés biztonságáról. Ennek érdekében, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Rendelkezés személyes adatokról

A Páciens a személyes adatainak kezeléséről a Magit Dent Kft.-től bármikor írásban, a Magit Dent Kft. címére megküldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@margitdent.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A postai úton levél formájában megküldött tájékoztatás igényt A Magit Dent Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha abból az érintett Páciens egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatási igény esetén a megkeresés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha arra a pályázat benyújtása során használt e-mail címről kerül sor. Megkeresés esetén a Magit Dent Kft. a megkeresés kézhezvételétől számított legfeljebb huszonöt (25) napon belül köteles megadni az Érintettnek a szükséges tájékoztatást. A tájékoztatás díjmentes. Az érintett tájékoztatása kizárólag az Infotv. 9. § (1) bekezdése szerinti adatkezelési korlátozás, valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadható meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, amennyiben az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Magit Dent Kft. az Adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Magit Dent Kft. a személyes adatokat nem továbbíthatja. Ez esetben többes adatkezelés valósul meg. Adatkezelési tájékoztató módosítása a Magit Dent Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Páciens személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában és a GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben tiltakozhat. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Pácienst írásban tájékoztatja. A tájékoztatás kézhezvételétől vagy annak elmaradása esetén az Érintettnek harminc (30) napon belül van keresetindítási joga az illetékes bíróság előtt. A Páciens jogai érvényesítése érdekében – a fentieken túl – az Infotv., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Páciens személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Magit Dent Kft. munkatársai az info@margitdent.hu e-mail címen kereshetők meg.